Winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg
Navigation: Home 
click here for english


Privacyverklaring


We willen dat u bekend bent met hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken en vrijgeven. Dit privacybeleid beschrijft onze werkwijzen in verband met persoonlijke informatie die we verzamelen via onze website waar u toegang tot heeft.

Willemen koffers, gevestigd aan Kroonstraat 9 4879 AV Etten-Leur Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:


Willemen koffers
Kroonstraat 9
4879 AV ETTEN-LEUR
Nederland +31 76 5020818

1 Persoonsgegevens die wij verwerken


'Persoonlijke informatie' is informatie die u identificeert als een individu of die betrekking heeft op een identificeerbaar individu. Willemen koffers verzamelt alleen informatie die door u wordt verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
● Voor- en achternaam
● Geslacht
● Adresgegevens
● Telefoonnummer
● Emailadres
● Account gegevens (UW wachtwoord wordt altijd versleuteld (encrypted) opgeslagen, waardoor deze voor een ieder onleesbaar is)
● Afbeeldingen die u upload

Wanneer u een bestelling plaatst via onze webwinkel, dan worden uw klantgegevens bewaart binnen de order welke u plaatst. Klantgegevens binnen een order worden minimaal 7 jaar bewaard.
U bepaalt zelf, tijdens het orderproces, of u een account aan wilt maken van uw gegevens.

2 Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken


Willemen koffers vindt het belangrijk dat je onze diensten goed kunt gebruiken en verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

● Inloggen met uw account op de website
● Het uitvoeren van uw order

3 Gevoelige informatie


We verzamelen geen, en vragen dat u ons geen gevoelige persoonlijke gegevens toestuurt.(zoals persoonlijke gegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, genetische gegevens, biometrische en gevoelige gegevens onthullen of genetische kenmerken, criminele achtergronden, gezondheidsgegevens of gegevens over iemands seksleven of seksuele geaardheid prijsgeven)

4 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


Willemen Koffers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën:

● Beelden > Bewaartermijn 12 maanden
● Account gegevens > Bewaartermijn 7 jaar

5 Delen van persoonsgegevens met derden


Willemen Koffers zal uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.
Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door uw passief of actief verstrekte gegevens.

6 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


Willemen Koffers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen of de inhoud van een eerdere winkelwagen te herstellen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Willemen Koffers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@claymore.eu

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, reageren wij enkel wanneer het email adres gebruikt om het verzoek te verzenden bij ons bekend is en overeenstemt met de gegevens die u daarin opgeeft.

Willemen Koffers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

8 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Willemen Koffers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@claymore.eu.

Wij maken gebruik van systemen en/of diensten van externe leveranciers voor webhosting en opslag van gegevens in database omgevingen. Deze diensten vinden plaats op serverparken in Nederland. Het is mogelijk dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Met die partners maken we altijd goede afspraken zodat uw gegevens veilig zijn.


Privacy policy


We want you to be familiar with how we collect, use and disclose personal information. This privacy policy describes our practices in connection with personal information that we collect through our website from which you are accessing.

Willemen Koffers, located at Kroonstraat 9 4879 AV Etten-Leur Netherlands, is responsible for the processing of personal data as shown in this privacy statement.

Contact details


Willemen koffers
Kroonstraat 9
4879 AV ETTEN-LEUR
Nederland +31 76 5020818

1 Personal information we collect


'Personal information' is information that identifies you as an individual or relates to an identifiable individual. Willemen Koffers only collect personal information provide by you.

Please find below the information we collect:
● Name
● Gender
● Address
● Telephone number
● Email address
● Account details (your password is always stored in a secure way (encrypted), making it unreadable for everyone)
● Images you upload

When placing an order through our webshop, your customer data will be stored within the order you place. Customer data within an order is stored for at least 7 years.
You decide, during the order process, whether you want to create an account for your data.

2 Why we collect personal information


We need to collect personal information in order to provide the requested services to you. If you do not provide the information requested, we may not be able to provide the Services. If you disclose any personal information relating to other people to us or to our service providers in connection with the Services, you represent that you have the authority to do so and to permit us to use the information in accordance with this Privacy Policy.

We use personal information for legitimate business purposes including:
● Logging in to our website with your account
● Execute your order

3 Sensitive Information


We don't collect and ask that you not send us, and you not disclose, any sensitive personal information (for example, personal data revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs, trade union membership, genetic data, biometrics or genetic characteristics, criminal background, data concerning health or data concerning a person's sex life or sexual orientation, or social security numbers, health).

4 Retention Period


We retain personal information for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which it was obtained and consistent with applicable law.
Retention periods:

● Images > period 12 months
● Account details > period 7 years

5 Sharing of information


Willemen koffers doesn't share personal information with any third party, unless we are required to do so because of an applicable law, court order or governmental regulation, or if such disclosure is otherwise necessary.
Willemen Koffers will not abuse personal information provide by you commercially.

6 Cookies, or similar techniques we use


Willemen Koffers only uses technical and functional cookies. And analytical cookies that do not infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember, for example, your preferences or restore your shopping cart. We can also optimize our website with this. You can decide not to store cookies by changing the settings of your internet browser. In addition, you can also delete all information previously saved.

7 How you can access, change or delete your personal information


If you would like to request to review, correct, update, suppress, restrict or delete personal information that you have previously provided to us, or if you would like to request to receive an electronic copy of your personal information for purposes of transmitting it to another company (to the extent this right to data portability is provided to you by applicable law), you may contact us via privacy@claymore.eu. We will respond to your request consistent with applicable law.

In your request, please make clear what personal information you would like to have changed, whether you would like to have your personal information suppressed from our database or otherwise let us know what limitations you would like to put on our use of your personal information. For your protection, we only implement requests with respect to the personal information associated with the particular email address that you use to send us your request, and we may need to verify your identity before implementing your request. We will try to comply with your request as soon as reasonably practicable.

Willemen koffers want to point out you have the possibility to file a complaint with a data protection authority for your country or region, or where an alleged infringement of applicable data protection law occurs. http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

8 How we protect personal data


Willemen Koffers take the protection of your data seriously and take appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or that there are indications of misuse, please contact our customer service or via privacy@claymore.eu.

Willemen Koffers uses systems and / or services from external suppliers for web hosting and storage of data in database environments. These services take place on server parks in the Netherlands. It is possible that the supplier also has access to data from our customers. We always make good agreements with these partners so that your data is safe.